Čáry(máry) v Podmoklech

Pilíře návrhu

Podmokly jsme několikrát navštívili, snažili jsme se nasát atmosféru města, pohovořit s jeho obyvateli, najít si k nim vztah. Hleděli jsme na město z pozice architektů, obyvatel i případných návštěvníků. Sbírali jsme informace pro celostní pochopení vztahů a pro možný předpoklad dalšího rozvoje území. Z hlediska přístupu k problematice jsme nakonec vytyčili tři základní pilíře našeho návrhu:

1) musí se jednat o levné, rychlé a reálné řešení

Za současné celosvětové finanční krize a ekonomické recese, nepředpokládáme, že by město mělo prostředky pro financování náročných úprav veřejného prostoru - nové povrchy, mobiliář, výsadbu stromů...Na druhou stranu si uvědomujeme potřebu Podmoklům pomoci najít silnou identitu, impuls, spouštěč, který by mohl nastartovat proces změny. Náš návrh je v podstatě zásahem do veřejného prostoru s minimálními náklady a okamžitým efektem.

Celkové náklady na realizaci našeho návrhu odhadujeme na 1,5 mil Kč bez DPH.

2) využití cykloturismu - napojení Podmokel na evropsky významnou Labskou stezku

Děčínem prochází Labská stezka - druhá nejpopulárnější evropská cyklostezka. Přijíždějí po ní především němečtí turisté, kteří mají vícedenní cykloturistiku ve velké oblibě. Po dokončení Labské stezky na území ČR se očekává ještě silnější nárůst turistického ruchu. Pro severočeská města je to příležitost napojit se na tuto tepnu a využít jí pro svůj další rozvoj. Cyklotrasa však těsně před Podmokly uhýbá a dále pokračuje přes řeku na druhou stranu. Přitom právě turismus a výhody s ním spojené vidíme jako nejsilnější potenciál a nevyužitou stránku města. Přísun peněz by měl vliv na celé spektrum obyvatelstva z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Silně exponovaný veřejný prostor sebou přináší pozitivní důsledky jako je větší bezpečnost, posílení potenciálu pro občanské aktivity, přirozená kultivace veřejného prostoru atd. Rozumné využití turismu by v konečném důsledku mohlo mít rozhodující vliv na celkový rozvoj města, stejný jako mělo využití železniční tratě Praha - Drážďany v 19. století.

3) silný vizuální výraz města

Podmokly historicky nemají žádný dostatečně silný „vábící“ prvek jako je například zámek v Českém Krumlově, renesanční centrum v Telči či Jelení most V Písku. Město se ale může rozhodnout pro vytvoření prvku nového, moderního a originálního. Tím by se prostor zviditelnil a stal se atraktivnějším pro potencionální návštěvníky. Přilákáním turistů proudící po cyklostezce se podpoří místní podnikatelé a zároveň se zlepší městské prostředí pro místní obyvatele.

Tyto tři pilíře jsou opěrnými body pro návrh silného a reálného řešení, které lze charakterizovat souslovím "za málo lze získat mnoho".

Návrh

1) Barevné linie

Těžištěm našeho návrhu jsou barevné linie přímo v ulici na stávajících površích. Tento jednoduchý koncept naplňující požadavky všech tří pilířů má mnoho významů: představuje mapu města, unikátní výtvarné pojednání veřejného prostoru, nový symbol města a způsob jeho propagace, podporu cykloturismu, podporu podnikatelům, prostředek pro probuzení zájmu o veřejný prostor, levné a rychle proveditelné řešení (na kompletní realizaci v podstatě stačí barva a váleček), které je město schopné realizovat a dále editovat svépomocí, atd.

a) napojují Podmokly na Labskou stezku

doslovně - v místě, kdy se stezka odklání přes Tyršův most na pravou stranu Labe, povede barevná "cykloturistická" linka, která přivede cyklisty přímo do centra Podmokel před Hlavní nádraží,

přeneseně - barevná mapa namalovaná přímo v ulicích Podmokel by se jistě stala silným lákadlem pro turisty a dobře zapamatovatelným prvkem.

b) pomáhají s orientací ve městě

Linky jsou vodítkem pro návštěvníky, kteří město neznají a potřebují se v něm rychle zorientovat. Každá barva linky je charakteristická pro určitý typ trasy - cykloturistika, instituce, kultura, zajímavosti, komerční vybavenost. Linka funguje buď jako scénář trasy, kterou by měl návštěvník projít (kultura, zajímavosti), nebo jako jednoduchý ukazatel jak se nejrychleji dostat ke konkrétní službě (policie, bankomat, cykloservis, restaurace atd.)

Červená (cykloturistická) linka je tematicky navržená jako zázemí pro cykloturisty. Jedná se jednak o služby, jež se již v Podmoklech nacházejí, např. potřeby pro cykloturistiku, prádelna, opravna kol, jednak služby, jež by bylo vhodné časem nastartovat, veřejný laundromat, kemp, hostel, úschovna zavazadel a kol atd.

Modrá trasa po institucích dovede lidi k městskému úřadu, na policii, na poštu, do zdravotního centra, do archivu.

Žlutá kulturní trasa povede k muzeu, Ukradené galerii, kinu Sněžník, městskému divadlu, legálním plochám pro grafity...

Zelená trasa po zajímavostech nasměruje lidi ke kostelu sv. Františka z Assisi, k evangelickému kostelu, k secesní synagoze, zoo, k rozhledně na Pastýřské stěně, Ovčímu mostu, infocentru CHKO a k přístupům k potoku (viz bod 3)

Béžová trasa komerční vybavenosti povede po obchodech, službách a ubytování, mimo jiné podniky. Počítáme z možností participace pro drobné živnostníky a napomáhání tak mikroekonomice města. Bude-li někdo chtít využít barevné sítě, může se k ní připojit (za provozní poplatek) další barevnou linkou. Tím reálně zvyšuje možnost navštívení svého podniku ze strany návštěvníků města.

c) dávají městu silný vizuální výraz - jsou symbolem města

Linky nemají ambici fungovat pouze jako informační systém, ale i jako vizuálně silný estetický prvek veřejného prostoru. Měla by se stát symbolem města a odlišit jej od všech ostatních, které budou cyklisté cestou míjet. Zároveň je to jasný a jednoduše použitelný prvek z hlediska propagace Podmokel. Výtvarné pojetí veřejného prostoru zvýší jeho celkovou atraktivitu a přiměje obyvatele jej více využívat.

d) propojují atraktivní místa v jeden celek

Podmokly mají mnoho „malých“ zajímavostí (ovčí most, synagoga, muzeum, kostel, ukradená galerie, zoo aj). Při správném poskládání do smysluplného scénáře věříme, že se z nich stane silný a zajímavý celek. Zároveň, už samotný informační systém (barevná mapa) se stává vysoce estetickým prvkem, jež je netradiční, originální a stojí za vidění.

e) vytváří příležitost pro setkání

Linky budou fungovat jako prostor pro setkávání a jejich barevné zaměření napomáhá k nalezení vhodného tématu ke konverzaci a zlepšovat mezilidské vztahy.

2) Více prostoru pro lidi

Hlavní podmokelská třída, Husovo a Mírové náměstí jsou prostory, kde dnes vítězí auto nad lidmi, přestože, zdá se, by to mělo být naopak. V ulici Prokopa Holého navrhujeme pouze jednosměrnou dopravu v úseku od Zbrojnické po Ruskou. Autobusová linka by ve směru k autobusovému nádraží byla vedena přes Ruskou, Jungmannovu a Podmokelskou. Prostor uličního profilu, který tím získáme, vyčleníme pro pěší, cyklisty, zahrádky, případně zeleň, s možností krátkodobého parkování.

Husovo náměstí trpí a degraduje počtem parkujících aut, proto přemisťujeme část parkovacích míst do Thomayerovy ulice, kterou navrhujeme jednosměrnou právě z důvodu větší parkovací kapacity. Trhy doporučujeme umístit přímo na náměstí, kam v současné době stánky přirozeně expandují, když hledají nejlukrativnější umístění. Náš návrh na tomto doporučení nestojí, stejně dobře může existovat i se zastřešeným tržištěm v proluce, což se nám však nezdá být správným řešením.

Mírové náměstí je prostor před městským úřadem a určitý počet parkovacích míst je zde nutné zachovat. Navrhujeme alespoň rozbití plochy parkujících aut zelení a reprezentativní přístup podél parkoviště.

Celková bilance parkovacích míst je v našem návrhu +5 míst oproti současnému stavu.

3) Přístupný Jílovský potok

Voda je archetypálně silným prvkem každého města a má schopnost přitahovat lidi. V rámci našeho nízkonákladového projektu navrhujeme potok především zpřístupnit a umožnit lidem vodu využívat: dotknout se jí, smočit nohy, pocákat kamaráda. V místech, kde není potok sevřen do betonového koryta a jeho břeh je přírodní, navrhujeme instalovat přístupové terasy, které by sloužily pro samotný přístup k vodě i k posezení. Tyto přístupy, napojené na zelenou linii, bychom rádi o možnost potok překročit - resp. přeskákat po instalovaných kamenech. Nejen kvůli potřebě přemístit se na druhý břeh, ale i umožnit ještě intenzivnější kontakt s vodou. Kameny by byly nízké a bylo by možno je využít jen v případě nízké úrovně vody.

4) Etapy

Náš návrh je nastaven jako spouštěč, který může pomoci upozornit na problémy a příležitosti Podmokel a nastartovat jejich další vývoj a posun. Víme, že není samospasitelný, ale je reálný a věříme, že může fungovat a přivést do města turisty a kapitál, který by inicioval další rozvoj. V první řadě by se mělo jednat o dovybavení veřejného prostoru - především zelení - ať už stromů v květináčích, pakliže to podmínky technických sítí dovolí i vysazených přímo v uličním profilu. Dále doplnění mobiliáře, údržbu městské zeleně, opravy komunikací atd. V dalších fázích by měla být pozornost, ve spolupráci s majiteli domů, směřována na úpravy vnitrobloků a jejich využití pro každodenní rekreaci - vysazením stromů, instalováním mobiliáře a herních a sportovních prvků. Možností je mnoho.

Barevné linky jsou spouštěč a jejich účelem je město "nakopnout". Jsou odpovědí na současný stav Podmokel. Může se stát, že v dalších etapách rozvoje, za jiných podmínek, se už neuplatní. Nebo se může stát, že s Podmokly souzní, časem se budou rozvětvovat, zahušťovat a stanou se svébytným prvkem města s vlastním životem a historií. Obě varianty se nám zdají správné.


Za tento projekt jsme obdrželi zvláštní ocenění. viz cka.cc

 

Čáry v Podmoklech

místo: Podmokly Děčín
klient: město Děčín
studie: červen 2013
autoři: SUA - Artur Magrot, Martin Chlanda, Michal Rouha, Jana Fischerová, Alessandra Svátek
spolupráce: -
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie