Zadání

Zadáním soutěže bylo navrhnout malou smuteční síň pro rozrůstající se hřbitov v pražských Řepích. Rozpočet stavby se předpokládá zhruba do 2 mil Kč. Pozemek určený k výstavbě se svažuje směrem k jihu v průměrném sklonu 1:10.

Urbanismus

Náš návrh respektuje zadání - již existující projekt na rozšíření hřbitova. V tomto projektu však není počítáno s umístěním smuteční síně. Centrální místo tvoří pouze náměstíčko s křížem.
Umístění smuteční síně předpokládá kvalitní předprostor a bezbariérový přístup. Proto jsme se rozhodli neumístit síň přímo na toto náměstíčko, ale posunout ji směrem k severu. To nám umožnilo ponechat předprostor zdůrazňující pietní charakter a význam této stavby a zároveň jej využít jako rampu pro bezbariérový přístup do síně.

Symbolika

Cílem našeho návrhu bylo umožnit přirozeně a důstojně prožít okamžik posledního rozloučení s blízkým člověkem.
Hlavním motivem našeho návrhu jsou symboly. Svou zemitostí, tíhou a strukturou hlavního konstrukčního materiálu, se stavba obrací k zemi. Země jako symbol domova, přirozena, návratu. Ze země se zrodila naše fyzická podstata, země nakonec naše tělesné schránky opět pohltí. A zatímco se tělo vrací do země, lidská duše míří vzhůru. Symbolické otevření interiéru stavby směrem k nebi zprostředkovává velký kruhový střešní otvor. Hru světelného kužele moderuje tvar hlavního vnitřního prostoru. Jeho výška je 7,4 m. Objem vyrůstá ze země v pravidelném pravoúhlém tvaru, se vzrůstající výškou se prostor postupně zužuje a zaobluje, až přejde v kruhový střešní otvor. Světelné paprsky se směrem k zemi rozmělňují, intenzita světla klesá. Nahoře nad hlavami však září. Dalším prvkem světelné hry jsou zaklenuté niky, které jsou rozmístěny na vnitřních stěnách. V dolní části jsou určeny pro umístění svící, v horní části prostoru budou nasvíceny umělým osvětlením. Pod střešním oknem je na ocelových nosnících asymetricky zavěšen zvon o průměru zhruba 80 cm. Oznamování úmrtí odbíjením zvonů odpradávna patří k tradičním úkonům souvisejícím s vyrovnání se společnosti s odchodem člověka, který byl její součástí. Chceme tuto tradici podpořit i v dnešním světě. Dalším symbolem, který nás zakotvuje v naší historii, je kříž vyříznutý do stěny nad vstupem do smuteční síně. Kříž je záměrně potlačený, přesto věříme, že zde má své opodstatnění. Právě ve chvílích odchodu blízkého člověka, se nelze ubránit myšlenkám, které směřují k náboženství, ať už jakémukoliv.

 

 

Kompozice

Hmota stavby je členěna dle stavebního programu. Zcela jednoduše a čitelně je každá funkce umístěna do jednoho objemu. Tento koncept zdůrazňuje prostorovou hierarchii - významnost jednotlivých prostor a jejich funkcí. Estetika hmoty stavby je dána hrou s těmito objemy. Hlavní a nejvýraznější hmotu tvoří smuteční síň. Je tvořena hranolem o půdorysných rozměrech 6 x 7,05 m, výška je 8,5 m. Ze tří světových stran je obklopen dalšími, menšími hranoly, z jihu je orientován přístup a předprostor s rampou. Vnitřní prostor se zužuje a zaobluje směrem nahoru. Uprostřed je místo pro katafalk, dále je zde řečnický pult a 10 míst k sezení. U vstupu se počítá s možností přístupu dalších 15 stojících osob. Prostor smuteční síně je dispozičně propojen s kanceláří umístěnou na západní fasádě. Zde je umístěno ovládání hudby a technologického vybavení celého obejktu. Z východní strany je zvenku přístupná bezbariérová toaleta. Ze severní strany celou kompozici sceluje malý sklad.

Konstrukce a technologie

Převažujícím typem konstrukce jsou stěny z dusané hlíny. Základy stavby jsou navrženy z betonových monolitických pasů. Dále je po obvodu vybetonována nadezdívka do výšky zhruba 40 cm. Nad touto nadezdívku se dále pokračuje stěnou z dusané hlíny. Nadezdívky zde plní funkci jednak ochrany hliněné konstrukce před vzlínající vlhkostí, zároveň vytváří pevný rám, na nějž se vytáhne a upevní hydroizolace. Proti vzlínání jsou hliněné konstrukce dále chráněny akrylátovým napouštědlem. Konstrukce hliněné stěny je po zhruba 2,3 m ztužena železobetonovými věnci, které eliminují vodorovné a šikmé síly působící na stěny. Funkci těchto věnců mohou převzít i dřevěné trámy.
Hliněné stěny se vytváří obdobnou metodou jako betonové monolitické konstrukce a poskytují podobné možnosti sochařského tvarování konstrukce. Po zhruba 40-50 cm se hlína v bednění hutní pomocí pneumatického pěchu. Každá vrstva stěny může mít svojí specifickou pigmentaci, čímž se vytváří typický pruhovaný vzhled. Této vlastnosti využíváme hlavně v exteriéru, v interiéru používáme stejnou pigmentaci.
Střecha je navržena z plechové falcované krytiny. Prostor střechy je vyspádovaný dovnitř, směrem ke kruhovému střešnímu světlíku. Střešní svody jsou vedeny ve hmotě dusané hliněné stěny. Střešní světlík je zasklen mléčným sklem, které rozptyluje světlo v interiéru. Těsně pod střešním světlíkem je na ocelových zkřížených nosnících zavěšen zvon. Ocelový kříž je uložen do posledního železobetonového věnce. Nášlapná vrstva podlahy je navržena z betonové stěrky.
Hliněná konstrukce má velmi dobré tepelně technické vlastnosti. Je prodyšná, má dobré akustické a tepelné vlastnosti, je nehořlavá. Ve srovnání s betonovou konstrukcí je mnohonásobně levnější. Vnitřní prostor je navržen tak, že nepotřebuje nucené větrání. V zimních měsících bude objekt vytápěn teplovzdušně. Rozvody vytápění budou vedeny uvnitř stěn.

Smuteční síň Řepy

místo: Praha, Řepy
klient: Praha 17
studie: listopad 2012
autoři: Martin Chlanda, Michal Rouha
spolupráce: Jana Fischerová
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie