Provozní budova stadionu v Semilech - soutěž

Zdůvodnění umístění stavby

Řešená budova by měla fungovat jako centrum - „srdce“ sportovního areálu. Neměla by skončit „jenom“ kvalitním domem, ale měla by také přímo generovat kvalitní veřejný prostor kolem sebe a řešit vztahy nejenom uvnitř areálu, ale i v návaznosti na okolí. Snahu toto řešit cítíme silně i ze studie Doteky vody, kde se klade důraz na prostupnost a otevřenost celého areálu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli provoz budovy rozdělit do dvou hmot a vytvořit tak mezi nimi sevřený veřejný prostor propojující areál s městem. Toto rozdělení se nám zdá výhodné i z hlediska samotného provozu, kdy část vyžaduje celoroční fungování (fotbal, zázemí klubu, občerstvení) a část související s letními sporty pouze sezónní provoz (zázemí pro ostatní sporty, kapacitní záchody potřebné pro diváky), případně provoz bez nároků na vytápění vůbec (skladování, garáž atd.)

Předložený návrh vychází ze situace nastíněné ve studii Doteky vody, nicméně může stejně dobře fungovat i za současného stavu areálu. Mimo řešené území jsme zpracovali i možné rozmístění sportovních dvorců na východní straně budovy, kde jsme navrhli 2 tenisové kurty, 2 volejbalová hřiště, 3 stoly na ping-pong a tréninkovou tenisovou stěnu.

Prostupnost areálu

Tuto zásadu jsme uskutečnili v podobě pěší linie – prodloužení ul. Ke Stadionu, která vede od brány okolo občerstvení mezi navrženými budovami zázemí až ke křížení s linií spojující ul. Luční s nábřežím Jizery (např. se zamýšleným kamenným schodištěm k přívozu). Oplocena budou pouze hřiště pro míčové hry – oplocení je zde v roli sportovního vybavení omezujícího únik míčů. Zároveň je ale nutné se zamyslet nad obtížemi, které vzniknou pro výběr vstupného na fotbalové zápasy.

Občerstvení

Umístíme-li občerstvení poblíž hlavního vstupu do areálu, nabídneme jej všem, kteří do areálu vstoupí, a navíc jej přiblížíme sousedící zástavbě. Může se stát součástí služeb v dané lokalitě na rozdíl od odloučené pozice v hloubi sportovního areálu. Občerstvení může vykonávat i funkci recepce – např. pro pronajímání sportovních ploch.

Stávající stavby

Zavlažovací věž a vstupní bránu dle soutěžních podmínek zachováváme. Navrhovaná stavba je dostatečně odsazená od věže a je mezi ně vložena stromová piazza, takže si pohledově nekonkurují.

Inženýrské sítě

Respektujeme trasu i ochranné pásmo STL plynovodu a nezastavujeme je. Budova s letními šatnami, částečně zasahuje do ochranného pásma kanalizace. Pokud by toto řešení nebylo přípustné, tvarováním a pootočením stavby by bylo možné se kanalizaci i jejímu ochrannému pásmu vyhnout.

Parkování

Při návrhu parkovacích míst vycházíme ze studie Doteky vody, která vytváří na hranici areálu kapacitní parkoviště. V pokračování ulice Ke Stadionu navrhujeme vjezd do areálu do prostoru mezi navrhované budovy a možnost krátkodobého parkování na zpevněné ploše (např. pro osoby se sníženou schopností pohybu), zásobování, atd.

Zdůvodnění architektonického řešení

Tvar v harmonii s okolím

Tvarování navržených domů je pragmatické. Hmota je vytažena tam, kde je to z hlediska dispozic nutné. Tvar střech navržených budov navazuje na siluety okolní krajiny charakterizované pásy siluet kopců a hor. Přitom konstrukčně se jedná o jednoduchý způsob zastřešení sbíjenými nosníky o běžných délkách.

Přístup k hřišti

Pozorovat zápasy nižších fotbalových soutěží s pivem v ruce od postranní čáry patří mezi klasické fotbalové požitky. Proto s výjimkou východní tribuny a úseku střídaček umožňujeme přístup až k meznímu prostoru u hrací plochy.

Nízké provozní náklady

Snaha o udržení nízkých provozních nákladů vedla k rozdělení stavebního programu do dvou objektů, které můžeme nazvat letní a celoroční. V letním, tedy nevytápěném objektu je umístěno technické zázemí údržby sportovních ploch areálu, šatny pro sezónní sporty – volejbal, nohejbal, atletiku, tenis, doplnili jsme betonové stoly pro stolní tenis.

Včlenili jsme sem i toalety pro diváky fotbalových zápasů, které tak mohou být uklízeny pouze jednou za 14 dnů a v chladném období, kdy návštěvnost poklesne, nemusí být dle situace vůbec užívány. Postačí toalety pro občerstvení v budově s celoročním provozem. Kdyby se provozní podmínky v budoucnu změnily, je možné toalety temperovat elektricky na nezámrzné hodnoty.

Minimum zpevněných ploch

S cílem omezit náklady a nepoškodit životní prostředí – tedy nesnižovat hladinu spodní vody - jsme pro cesty vybrali vsakující povrch mlatový. Dlažba ze žulových štípaných kostek je použita v nejzatíženější zóně vstupu do areálu. Mlat snese, je-li dobře odvodněn spádováním, relativně nízký tlak pneumatik traktorů - ty jej dohutňují – a proto může sloužit i v zóně technického zázemí údržby areálu. 

Bezbariérovost

Prostory přístupné (platící) veřejnosti – občerstvení, záchody, letní sporty včetně přístupu k zapuštěným kurtům – řešíme jako bezbariérové dle vyhlášky 398/2009. Šatny a sprchy pro letní sporty jsou přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu. Bezbariérové záchody jsou společné s občerstvením.

Střešní terasa

Zvolené hmotové řešení skýtá možnost střešní terasy, která by mohla být přístupná ze zázemí klubu a z prostoru pro regeneraci fotbalistů. Nabízela by výhledy na sportoviště i intimní odpočinkové plochy. Terasu nabízíme jako možnost, nikoliv však nezbytnost. Stavba nijak neutrpí, pokud by se místo terasy provedla plochá i třeba šikmá střecha.

Zdůvodnění některých specifických částí zvoleného řešení

Konstrukce stavby

Protože se řešené území dle územního plánu nachází v zátopové oblasti, navrhujeme oba objekty zděné. Budova s letním provozem bude zastřešena konstrukcí na standardní rozpon (5,3 m). Budova s celoročním provozem je navržena jako jednoduchý dvoutrakt a zastřešena (resp. zastropena) nosníky na běžné rozpony např. levnými dřevěnými sbíjenými nosníky. Dům s celoročním provozem je navržen v běžném tepelně technickém standardu, dle požadavků normy ČSN 730540-2. V budově s letním provozem se nepředpokládá vytápění, čímž se výrazně sníží spotřeba energie.

Díky jednoduchému dispozičnímu i konstrukčnímu řešení, cena za m3 obestavěného prostoru nepřesáhne 8 500 Kč vč. DPH. Vzhledem k rozdělení letního a celoročního provozu, lze předpokládat i nízké provozní náklady.

Fasády

Provozní náklady jsou jedním z nejpodstatnějších problémů každého sportovního zařízení. Proto jsme hledali dlouhodobě bezúdržbové řešení vhodné pro dané prostředí. Některé části fasády se obracejí do vnitřního prostoru „ulice“, jiné do otevřených sportovních ploch. V tomto duchu jsme fasády navrhli ze dvou materiálů, jejichž uspořádání připomíná rozříznutý ovocný plod. Ochranná slupka budovy, exponovaná sportovním plochám, je navržena z jemně vlnitého plechu s továrně provedeným odolným povrchem. V jádru – směrem do vnitřního prostoru ulice je fasáda z tradičnějšího povrhu - ručně provedené omítky. Černobílou kombinaci jsme zvolili i vzhledem k tomu, že se jedná o klubové barvy SK Semily.

Provozní budova stadionu v Semilech

místo: Semily
klient: město Semily
studie: říjen 2013
autoři: Martin Chlanda, Jana Fischerová, Michal Rouha, Václav Mudra
spolupráce: Michal Bureš, Dušan Marcinko - vizualizace
dokončení: -
stávající stav: dokončená studie