Rodinný dům na šikmo - Červený kopec, Trutnov

Lokalita

Červený kopec je ohniskem rodinné výstavby v Trutnově v posledních dvou dekádách. Pozemek se nachází na samém hřebeni kopce, v návaznosti na starší výstavbu z předešlých let. Ze severu je vymezen místní komunikací, z východu a jihu chodníkem pro pěší. Svým charakterem je tedy nárožní. Výhledy na město a okolní krajinu budou pravděpodobně cloněny okolní zástavbou. Orientace ke světovým stranám je vhodná pro požadovaný nízkoenergetický/ pasivní standard a prospívá i umístění zahrady.

Pozemek

Pozemek lichoběžníkového tvaru má jižní orientaci a je mírně svažitý k východu. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižší bodem je 1,3 m. Jedná se o koncový pozemek v řadě, který je ze tří stran obklopen veřejným prostorem – příjezdovou komunikací ze severu, z východu a jihu potom chodníky pro pěší. Stavbu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou jsme umístili podél východní strany pozemku na hranici
stavebních čar daných regulačním plánem. Tím jsme jednak podpořili uliční čáru a urbanisticky  exponované nároží, zároveň jsme uvolnili pobytově nejpříjemnější – jihozápadní – část pozemku pro zahradu. Zahrada je tak odcloněna hmotou domu od průchozí komunikace z východu a ze severu  zahradním domkem s přístřeškem pro parkování.

Zadání

Úkolem bylo na zadaný pozemek navrhnout dvoupodlažní rodinný dům pro dva stálé obyvatele s nízkými nároky na údržbu a provoz. Požadavkem byla i rezervní kapacita pro bezbariérovou ložnici v přízemí, využívaná za normálních podmínek dle potřeby (například jako hostinský pokoj), aby dům mohl odpovídat různým životním situacím a potřebám. Dále dostatečné úložné prostory pro aktivní sportovní život a kryté parkovací stání spojené se zahradním skladem umístěné mimo hmotu domu. Součástí zadání byl i materiál nosné konstrukce – lepené dřevěné vazníky s potenciálem lokální výroby.

Koncept

Hledali jsme koncepční řešení prostorově kvalitního domu, který by zároveň splňoval přebujelé regulativy. Zvolili jsme řešení kdy se regulativy stávají samotným konceptem: hřeben střechy orientovaný kolmo k ose komunikace, běžící šikmo přes obdélníkový půdorys domu; ten stojí na samém rohu pozemku rovnoběžně s jeho delší stranou. Asymetrické nasazení střechy je hlavním vnějším rysem jinak archetypálního objemu domu se sedlovou střechou. Rámová kontrukce z lepených dřevěných vazníků dělí dům do modulů po 2,5 metrech. Středem domu lze projít přímo od vchodu na severu až po terasu na jihu. Na každé straně „průchodu“ středním traktem domu tak vznikají buňky 2,5 x 2,5 x 2,5 metru – pomyslná prostorová mřížka. Ta je v případě obslužných prostor vyplněna zařízením, které kopíruje její tvar. Hlavní obytný prostor je v tomto smyslu otevřený/ nezastavěný, stojí v něm jen volně rozmístěný nábytek. Tento princip je zachován i v podkroví, kde je navíc deformovaný šikmou střechou.

Návrh

Navrhujeme dvoupodlažní dřevostavbu sestávající z pěti polí tvořených lepenými dřevěnými vazníky. Osová vzdálenost vazníků je 2,5 metru, rozpon 6,5 metru, výška 6,8 metru. Do třech severních polí je vložen strop oddělující přízemí a podkroví. Přízemím prochází „ulička“ od hlavního vstupu na severu až na terasu při jižním zápraží. Jsou na ni navázány jednotlivé „vložené“ buňky plnící funcke technické místnosti, šatny a skladu sportovního náčiní, koupelny, variabilní buňky pro libovolné využití. 

Prosklení podélných fasád sleduje svým členěním modul nosné konstrukce. Úzký pás na východní fasádě přináší přirozené prosvětlení technického zázemí, koupelny a schodiště bez přímého optického kontaktu s ulicí. Západní pásové okno skýtá velkorysý kontakt se zahradou. Severní fasáda je perforována pouze vstupními dveřmi a malým ložnicovým oknem s výhledem na Černou horu. Jižní fasáda zprostředkovává francouzským oknem vstup na terasu. Stavba bude založena na betonových pasech. Dům je navržen jako dřevostavba z lepených rámů, do nichž bude nad severní částí vložen strop. Dřevěné rámy budou přiznané v interiéru. Skladba fasády včetně střechy bude provětrávaná.

Materiály

Naším cíem bylo zasazení jednoduchého, barevně neutrálního objektu do krajiny okolní zástavby bujarých forem a barev. Fasáda domu a oplocení pozemku jsou proto navrženy ze svislých modřínových prken/ fošen, tónovaných tmavě šedým mořidlem. Jednota materiálu plotu a domu dává jasně najevo, že dům patří pozemku a naopak. Střecha je navržena titanzinková, falcová, rovněž v tmavě šedém odstínu. Okna dřevo-hliníková z exteriéru tmavě šedá. Interiér domu je střízlivý. Dřevěné rámy jsou přiznané v přirozené podobě. Vnitřní opláštění (sádrokarton/ fermacell) opatřeno bílou barvou. Vložené buňky mohou být barevně/materiálově odlišené i neutrální. Vždy však respektují princip vkládané náplně do struktury domu a jsou takto rozeznatelné.

Bilance

Plocha pozemku _ 685,0 m² _ 100,0 %
Zastavěná plocha _ 131,5 m² _ 19,2 %
Zpevněná plocha _ 32,5 m² _ 4,7 %
Zeleň _ 521,0 m² _ 76,1 %
Užitná plocha _ 114,5 m²
Terasa _ 15,6 m²
Obestavěný prostor domu _ 486,0 m³
Obestavěný prostor – zahradní sklad _ 39,7 m³

Dům na šikmo

místo: Trutnov
klient: soukromá osoba
studie: květen 2013
autoři: Martin Chlanda, Michal Rouha, Jana Fischerová, Benedikt Markel
spolupráce: -
dokončení: -
stávající stav: realizace